Ανάλυση κόστους

  ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Α' Φάση

1. Υλικά κατακόρυφων σωλήνων και πινάκων. Περιλαμβάνει όλα τα υλικά μεταξύ του λεβητοστασίου και των ενδοδαπέδιων σωληνώσεων. Εξαρτάται από την απόσταση του λεβητοστασίου μέχρι τους πίνακες και την  ποιότητα των πινάκων και των συλλεκτών.    
2. Εργατικά
Τοποθέτηση
   

Β' Φάση

3. Υλικά ολοκληρωμένου συστήματος.
Περιλαμβάνονται ηχομονωτικές πλάκες, σωλήνες, μονωτικές ταινίες, πλέγματα, στηρίγματα, νάιλον κτλ.
Οι εταιρίες υλικών προσφέρουν δωρεάν τη μελάτη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και παράλληλα προ-υπολογίζουν το κόστος των υλικών τους
   
4. Εργατικά διάστρωσης συστήματος.
Όποιος αναλαμβάνει το κόστος της συνολικής τοποθέτησης πριν γίνει η διάστρωση της τσιμεντοκονίας
   
5. Τσιμεντοκονία.
Αποτελείται από άμμο, τσιμέντο και υγρό πρόσμικτο.
   
6. Εργατικά διάστρωσης τσιμεντοκονίας.
Το κόστος περιλαμβάνει τα εργατικά μέχρι την παράδοση της τελικής επιφάνειας πριν την καλή στρώση του τελικού δαπέδου.
   

Γ' Φάση

7. Υλικά λεβητοστασίου.
Το κόστος λεβητοστασίου είναι ίδιο όπως σε όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης
   
8. Εργασίες λεβητοστασίου.
Οι αμοιβές των τεχνικών είναι οι ίδιες όπως σε όλα τα άλλα συστήματα και υπολογίζονται για όλες τις εργασίες μέχρι την πλήρη παράδοση του λεβητοστασίου
   
ΣΥΝΟΛΟ    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ