Τσιμεντοκόνια - Αρμοί

Η διάστρωση της τσιμεντοκονίας απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα και καλή συμπύκνωση, ώστε να μην παραμείνουν μέσα στην μάζα της κενά (που επηρεάζουν αρνητικά την συμπεριφορά της) και να προκύψει τελική επιφάνεια λεία, ομαλή και επίπεδη, έτοιμη να δεχθεί την τελική επίστρωση (κολλητό ή κολυμβητό δάπεδο)

Το πάχος της τσιμεντοκονίας πάνω από το ψηλότερο σημείο του σωλήνα του κυκλώματος , δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 45mm και μεγαλύτερο των 80mm

Η ανάγκη προσθήκης οπλισμού (δομικό πλέγμα Τ131) πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση.

Η τσιμεντοκονία πρέπει να περιβάλλει πλήρως τον σωλήνα του κυκλώματος. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να έχει τοποθετηθεί ο σωλήνας 10mm πάνω από την επιφάνεια της θερμομονωτικής στρώσης.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Η άμμος, κατά προτίμηση χαλαζιακή ή από σκληρούς ασβεστόλιθους, πρέπει να προέρχεται από λατομείο και να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς προσμίξεις όπως πηλό, φυτικά και άλλα οργανικά κατάλοιπα, σαθρά υλικά κτλ. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό και να προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης. Όταν χρησιμοποιούνται οπλισμοί θα πρέπει να είναι καθαροί και όχι οξειδωμένοι.

Η παρασκευή των κονιαμάτων πρέπει να γίνεται με μηχανικό αναμικτήρα. Ανάμιξη με τα χέρια απαγορεύεται. Ο αναμικτήρας πρέπει να είναι καθαρός και πριν από τη χρήση του να πλένεται. Επίσης, να πλένεται τουλάχιστον κάθε 3 ώρες εφόσον λειτουργεί συνεχώς. Το παρασκευαζόμενο κονίαμα δεν επιτρέπεται να παραμείνει στον αναμικτήρα περισσότερα από 3 λεπτά κατά την ανάμιξη ή μετά την ολοκλήρωσή της.

Το κονίαμα πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο, συνεκτικό και εργάσιμο και να φυλάσσεται μέχρι να καταναλωθεί σε μεταλλικά δοχεία σε συνθήκες τέτοιες, ώστε να αποκλείεται ο διαχωρισμός του και να μην επηρεάζεται η πήξη του από απώλεια νερού. Πρέπει να καταναλώνεται οπωσδήποτε πριν αρχίσει η πήξη του.

Κονίαμα που έχει χρησιμοποιηθεί ή που είναι επαναεπεξεργασμένο (αναγεννημένο) ή έχει αρχίσει να σκληρύνεται, πρέπει να απομακρύνεται από το έργο.

Διάστρωση του κονιάματος με θερμοκρασίες κάτω των +5ο C ή άνω των +30ο C δεν επιτρέπεται!

Το διαστρωμένο κονίαμα πρέπει να προφυλάσσεται για χρονικό διάστημα τόσο, ώστε η πήξη του να γίνεται ομαλά και ομοιόμορφα, κάτω από ομαλές συνθήκες περιβάλλοντος και χωρίς να είναι εκτεθειμένο σε ισχυρά ρεύματα αέρα.

Αρμοί διαστολής είναι απαραίτητοι σε επιφάνειες που

  • είναι μεγαλύτερες των 40m²
  • έχουν μια πλευρά μεγαλύτερη των 8m
  • η αναλογία πλευρών ξεπερνά το 1:2,5
  • σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου η γεωμετρία του δαπέδου το επιβάλλει

Επιπρόσθετα για τις συνθήκες παρασκευής, διάστρωσης και σκλήρυνσης της τσιμεντοκονίας, πρέπει να εφαρμόζονται όσα ισχύουν γενικά για την παρασκευή, κατεργασία και προστασία κατά την σκλήρυνση των κονιαμάτων (συνθήκες περιβάλλοντος, διακοπές εργασίας κλπ)